Müzayede Kuralları

Tuval Art’ın (Tuval Art Sanat Galerisi şirketimiz satıcı için bir aracıdır) düzenlediği Online Sanat Müzayede ’sine katılan müşteriler aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler;

1.     Online Müzayede satıcı için aracı olup, elektronik ortamda gerçekleştirdiği aracılık hizmetinden dolayı satış anında Alıcı’dan Alıma Aracılık Komisyonu’na (kısaca “Alıcı Komisyonu) hak kazanır. Alıcı Komisyonu online sanat müzayedeleri için 10%+KDV olarak uygulanır. Satıcı komisyonu online sanat müzayedeleri için 20%+KDV olarak uygulanır.

2.     Müzayedemizde satışa sunulan eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu uyarınca müze uzmanları tarafından kontrol edilmekte olup, Kanun kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

3.     Online müzayedelerimize katılabilmek için müşterilerin http://www.tuvalart.com/ adresinden website’mize giriş yapıp üyeliğini gerçekleştirmesi gerekir.

4.     Tuval Art’ın düzenlediği online müzayedelerde yer alan eserleri website’mizde yayına girdikten itibaren Online Müzayedelerimizde teşhir edilerek müşterilerin incelemesine sunulmaktadır. Müzayedeye katılanlar eserleri Online Müzayedemizin yukarıdaki adresinde görmüş ve incelemiş olduklarını beyan ve kabul ederler. Müşteriler, müzayedede satışa sunulan tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eser için teklif vermeden evvel yeterince incelediğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesi’nde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Her eserin yanında “haliyle” yazma zorunluluğu yoktur. Website’mizde yayına giren online müzayedelerde yer alan ve tanıtımlarda verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleri olup, taahhüt niteliğinde değil genel bilgi niteliğindedir. Katılımcılar bu durumu peşinen kabul etmiş olurlar. Tuval Art satılan eserin tekellüfü (garantisi) ile mükellef değildir. Alıcı bu hususta Tuval Art’a karşı herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Online ortamda düzenlenen müzayedelerimizde her ne kadar teklif verme süresi gün/günler önce başlıyor olsa da müzayede bitiş tarihinde müzayede sonlanmadan eser satışı gerçekleştirilmemektedir.

5.     Online müzayedelerimizde fiyat artırımı “Teklif Ver” butonuna basılması halinde devreye girer. Katılımcı online olarak vermiş olduğu teklif ile sorumludur. Müzayedede online olarak satışa sunulan eser, Tuval Art tarafından belirlenen müzayede bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteriye ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Katılımcılar her bir eser için verilen sürenin sonuna kadar teklif verebilirler, söz konusu sürenin bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteri söz konusu eser ile ilgili artırmayı kazanmış olur. Eser kendisinde kalır.

6.     Tuval Art her “Teklif Ver” butonuna tıklandığındaki değer artışlarını belirleme ve gerekli gördüğünde değer artış aralıklarını değiştirme hakkına sahiptir.

7.     Tuval Art satışa çıkarılan bir eserin başlangıç fiyatını (konsinye tesellüm) bedelinin altında belirleme hakkını saklı tutar.

8.     Online müzayedelerimize katılabilmek için, müşterilerin Website’mize üyelik esnasında oluşturduğu şifre ile giriş yapabilir. “Şifre” kişiye özeldir, üye müşteri dışında birinin kullanması ve/veya üye müşterinin kendisi dışında birine kullandırması yasaktır. “Şifre” sahibi müşteri kendisine ait “şifre”nin başkaları tarafından kullanımı durumunda, Tuval Art’ın hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini peşinen kabul eder.

9.     Katılımcılar web sitemize üyelik esnasında kendilerine özel bir “rumuz” belirlemektedirler. Online müzayedelerimizde, müzayede devam ederken, müzayedede yer alan her eser için verilen en yüksek teklif ve teklifi verenin “rumuz”u güncel haliyle müzayede ekranında yer almaktadır. Tuval Art verilen teklifler, teklif verenler, en yüksek teklifi veren vs gibi bilgileri kendi nezdinde güvenlik altına almaktadır, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir itiraz haklarının olmadıklarını peşinen kabul ve beyan ederler.

10. Satın alınan tüm eserler için, eserleri satın alan müşterilerin website üyelik kayıtlarındaki ad, soyad, ve adrese Tuval Art e tarafından fatura düzenlenir. Ancak, fatura düzenlenmesi, Tuval Art’ın satıcı olduğu anlamına gelmez, Tuval Art satıcı değil, satışa aracılık eden aracıdır.

11. Tuval Art  satışa sunulan eserlerin/ beyan edilen niteliklere haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması, hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması, veya sair nedenlerden ayıplı olması durumlarında, Tuval Art’ın satıcı olmaması nedeniyle hukuken sorumlu tutulamaz. Söz konusu durumlarda, hukuki sorumluluk bu eserlerin satışa arzını talep eden(ler)e aittir.

12. Müzayedede satışı gerçekleştirilen her eser için Tuval Art’ın Alıcı Komisyonu müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel hale gelir. Alıcı müzayedede satın aldığı eserlerin toplam bedelini (satış bedeli, Satış Komisyonu, ilgili KDV’ler vs) işbu Tuval Art Online Müzayede Katılım Şartnamesi’ne uygun olarak tümüyle ve zamanında ödemediği takdirde, Tuval Art söz konusu satışı iptal etmek hakkına sahiptir, ancak bu durumda işbu Tuval Art Online Müzayede Katılım Şartnamesi’ne uygun olarak ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan alıcı Alıcı Komisyonu’na ek olarak eser sahiplerinden alınan Satıma Aracılık Komisyonu (kısaca “Satıcı Komisyonu”), komisyonlara dair KDV’ler, Tuval Art’ın uğradığı tüm zararlarını fatura tarihinden itibaren faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Tuval Art’ın sair dava ve talep hakları saklıdır.

13. Tuval Art’ın online olarak sunmuş olduğu müzayede hizmeti, elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup, cayma hakkı kapsamı dışındadır. Tuval Art’ın elektronik ortamda düzenlediği müzayedeler TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanunu’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden müzayedeye katılanların cayma hakkı yoktur.

14. Alıcı alım bedeli, alım bedeli üzerinden KDV, Alıcı Komisyonu ve Alıcı Komisyonu üzerinden KDV’den oluşan Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle müzayede bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemekle yükümlüdür. Alıcı Tuval Art’tan satın almış olduğu eserleri teslim alabilmek için Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle ödemiş olması gerekmektedir.

15. Alıcı Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle ödedikten sonra siparişi verdiği eserleri Tuval Art adresinden kendi teslim alabilir. Alıcı maliyeti kendine ait olmak üzere kargo yoluyla satın alınanların teslimatını talep edebilir, bu durumda nakliye sırasında oluşabilecek herhangi hasardan ve kargo firmalarından kaynaklanan gecikmelerden Tuval Art’ı sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

16. Alıcıların website’mize üyelik kaydında belirttikleri açık posta adresi, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgilerine posta, e-posta, SMS, veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların, kargo ile eser gönderimlerinin üyelik kaydında verilen bilgilerdeki yanlışlık, değişiklik nedeniyle alıcıya geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından veya P.T.T./kargodan kaynaklanan gecikmelerden Tuval Art sorumlu tutulamaz.

17. Tuval Art satışa sunulan herhangi bir veya birden fazla eser(ler) i, müzayededen geri çekmek, başka eser(ler) ile birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Tuval Art düzenlediği online müzayedelerde yer alan eser(ler) hakkında müzayede bitimine kadar ortaya çıkan her türlü itiraz ve bildirimin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu eser(ler)i/ müzayede kapsamından çıkarmak ve gerekli gördüğü durumlarda yasal prosedür uygulama hakkına sahiptir.

18. 18 yaşından küçüklerin üye olması ve, müzayedelere katılaması yasaktır. Tuval Art herhangi bir mazaret göstermeksizin şüpheli ve/veya sakıncalı gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme, üye olmuş olsalar dahi müzayedeye kabul etmeme, üyelikten çıkarma, ve/veya devam eden müzayedede vermiş olduğu teklifleri iptal etme yetkisine sahiptir. Ayrıca Tuval Art hakkında, Tuval Art’ın satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

19. Artırmada bulunup online müzayedelere katılan müşteriler Tuval Art’ın elektronik ortamda düzenlediği müzayedelere katılım şartlarını düzenleyen işbu online Müzayede Katılım Şartnamesi’nde yer alan şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin Tuval Art’ın diğer hak ve vecibelerini peşinen kabul ettiklerini beyan ederler. Katılımcılar satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

20. Yayına girmiş ve/veya başlamış online müzayedelerde yazım hataları olması olması halinde Tuval Art’ın açıkladığı düzeltmeler esas alınır.

21. Tuval Art’ın websitesi’nde ve dolayısıyla online ortamda düzenlediği müzayedelerde yayınladığı her türlü yazı ve fotoğraf Tuval Art’ın izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.